تصفیه شرکتهای سهامی

نوشته شده در تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۵

 در پی درخواست های کاربران پس از ارائه مقاله انحلال شرکتهای سهامی ، کارشناسان موسسه حقوقی درسا مقاله ای در زمینه تصفیه شرکتهای سهامی تهیه نموده اند که در این به آن میپردازیم.

تصفیه شرکتهای سهامی

تصفیه شرکتهای سهامی

تصفیه شرکتهای سهامی

نتیجه انحلال شرکت سهامی اعم از سهامی خاص و سهامی عام تصفیه و تقسیم اموال آنهاست و تصفیه شرکتهای سهامی عبارت است از، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.

 وضعیت حقوقی درحین تصفیه

طبق ماده ۲۰۸ لایحه بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکتهای سهامی لازم است.چرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهی ها، اجرای تعهدات باقی مانده و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. .. نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد.
قابل ذکر است که امر تصفیه شرکتهای سهامی با مدیران شرکت است مگر اینکه در اساسنامه یا مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر شده باشد

مدیر تصفیه شرکتهای سهامی

پس از انحلال شرکت ، مدیران دیگر سمتی در شرکت ندارند و چون مواردی همچو مطالبات و بدهکاری ها و وجود اجناس برای فروش و تقسیم دارائی شرکت بین سهام داران و… وجود دارد لذا شخصی باید به عنوان نماینده به این امور رسیدگی کند که به وی مدیر تصفیه گفته میشود
مدیر تصفیه که اغلب از اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می شود باید عهده دار کلیه امور شرکت بوده و تعهدات شرکت را انجام دهد ، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهدهرگاه مدیر تصفیه معین نشده باشد و یا اینکه تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و تعیین مدیر تصفیه جدیدی را از دادگاه بخواهد

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه  و نکات مهم

  • به محض انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه شرکتهای سهامی باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل و بلافاصله عهده دار انجام امور شرکت شوند.
  • دارای کلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش می باشند. محدود کردن اختیارات مدیران باطل و کان لم یکن است.
  • انتقالدارائی شرکت درحال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طیقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.
  • تصمیم به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت باید در ظرف پنج روز به مرجعثبت شرکت ها اعلام شود.
  • شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب و باید دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود .
  • مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه دو سال می‌باشد که درصورت پایان یافتن این مدت امور تثفیه اتمام نیافته باشد مجمع عمومی را دعوت و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده اند مراتب را به دادگاه اعلام نمایند تا مأموریت آنها تمدید شود.
  • مدیران تصفیه شرکتهای سهامی مکلف اند انحلال شرکت را به مرجعثبت شرکت ها اعلام دارند وگرنه انحلال شرکت مادامی که به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.
  • روابط مدیران تصفیه و سهام داران شرکت نباید قطع شود و اگر تصفیه امور شرکت طول بکشد به وسیله مجمع عمومی اقلا سالی یک مرتبه باید مراتب به اطلاع شرکاء برسد.
  • در صورت وجود یک مدیر تصفیه و فوت یا حجر یاورشکستگی  وی هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید.

تقسیم دارائی شرکت

دارایی های شرکت در هنگام تصیفه شرکت بین سهامداران متناسب با سهامشان تقسیم میشود قابل ذکر است که دارایی موجود بعد از محاسبه بدهی ها و دیونی که شرکت دارد بین سهام داران تقسیم می‌شوند.و مدیران تصفیه مکلف اند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند
قابل ذکر است که مدیران تصفیه باید پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی که باقی مانده است در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایران تودیع نموده و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند به بانک تسلیم و مراتب را آگهی کنند تا اشخاص برای گرفتن طلب خود مراجعه نمایند . در صورتی که پس از ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه مراجعه نکنند وجوه باقی مانده با اطلاع دادستان محل ، جزء اموال بلا صاحب بوده و به خزانه دولت منتقل خواهد شد


جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و از اطلاعات و تجربه ی  کارشناسان در زمینه ی تصفیه شرکتهای سهامی و دیگر خدمات موسسه حقوقی همچو انحلال شرکتها ، ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ گرید و… بهرهمند شوید.