معرفی شرکت های سرمایه

نوشته شده در تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

معرفی شرکت های سرمایه

شرکت های سرمایه یعنی ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی و با مسئولیت محدود، علی رغم دارا بودن ویژگی های همانند که فصل مشترک این دسته از شرکت ها به شمار می آید ، تفاوت هایی نیز دارند .

این تاهمانندی ها نه تنها در میان دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، بلکه در رابطه با شرکت های سهامی عام و خاص نیز وجود دارد.
تفاوت های ثبت شرکت در کرج سهامی و ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود از دو جایگاه سرچشمه می گیرد : نخست ساختار و کارکرد این دو شرکت که ناگزیر اوصافی ویژه هر یک را در پی دارد.

در حالی که منشا دیگر ناهمانندی دو شرکت مزبور ، به زمان متفاوت تصویب مقررات ناظر به آنها و دگرگونی در شرایط اجتماعی و سیاسی –اقتصادی کشور باز می گردد، که در این بخش به بررسی گذارده می شود.


عنوان ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود برای نخستین بار در قانون تجارت ۱۳۱۱ پدیدار شد و در قانون تجارت ۱۳۰۳-۱۳۰۴ راجع به آن سخنی به میان نیامده بود . علت این سکوت این گونه توجیه گردیده که قانون تجارت فرانسه در آن زمان شرکت مسئولیت محدود را به رسمیت نشناخته بود
ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود در شمار ثبت شرکت در کرج به صورت سرمایه محسوب می گردد. چرا که ویژگی های اصلی این  ثبت شرکت در کرج همان خصوصیات محوری شرکت سرمایه است. با این حال برخی اوصاف شرکت مزبور اگر نه به طور کامل بلکه تا اندازه ای به شرکت های اشخاص نزدیک است . همین امر موجب گردیده تا برخی  از حقوق دانان با مردد تلقی نمودن قانون گذار در جایابی این نوع شرکت در یکی از دسته بندی های ثبت شرکت در کرج به صورت سرمایه یا اشخاص معتقد باشند که شرکت با مسئولیت محدود دارای ساختار خاص خود بوده و در طبقه بندیهای بالا نم گنجد ،و “قانون گذار در تردید است  که ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود را جزء شرکت های اشخاص قرار دهد یا سرمایه . ” چرا که این شرکت ” در حقیقت برزخ بین شرکت سهامی و تضامنی است.”
دیدگاه اخیر که مبتنی بر برخی محدودیتها در شرکت مسئولیت محدود و مهم تر از همه محدودیت در واگذاری سهم الشرکه است ، با ماهیت واقعی و کارکردهای شرکت مزبور سازگاری ندارد. زیرا در شرکت های سهامی خاص نیز می توان واگذاری سهام آنها را مشروط به موافقت مجامع عمومی سهامداران و یا مدیران نمود.
ماده ۹۴ قانون تجارت ۱۳۱۱ شرکت با مسئولیت محدود را این گونه تعریف نموده است:
ثبت شرکت در کرج  با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر بای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرماه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط با میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.”

با ملاحظه تعریف بالا که بیشتر به بیان اوصاف چنین شرکتی می پردازد ونیز سایر مقررات قانون تجارت ناظر به این شرکت، ویژگیهای شرکت یاد شده  را می توان به شرح ذیل برشمرد:

گفتار اول: مسئولیت محدود شرکا

اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه خود ، یکی از اوصاف بنیادین شرکت های سرمایه به شمار می رود . این ویژگی در ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود از دید قانون گذار آنچنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده متضمن همان ویژگی اصلی آن ، یعنی مسئولیت محدود ، است . مفهوم محدود بودن مسئولیت شرکا دررابطه با شرکت مورد بحث دقیقا به همان معنای مسئولیت محدود در ثبت شرکت در کرج سهامی است.
تقسیم سرمایه به سهام در ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی و تجزیه آن به سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، اثری در میزان و نوع مسئولیت شرکا ی دو شرکت ندارد. چرا که مسئولیت شرکا در هر دو شرکت یاد شده بر اساس مبلغ سرمایه ای است که در شرکت گذارده اند.

گفتار دوم : اهمیت سرمایه در ثبت شرکت در کرج

برخلاف آنچه که بعضا تصور می گردد، درهیج یک از مقررات قانون تجارت اهمیت شرکا دربرابر سرمایه در ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود اشاره نگردیده است بالعکس محدود بودن مسئولیت شرکا به شرحی که گفته شد و نیز ممنوعیت قید نام یک یا چند تن از شرکا درکنار نام شرکت، نشانگر برتری جایگاه سرمایه بر اعتبار شرکا در این شرکت است . ماده ۹۵ قانون تجارت در همین راستا اشعار می دارد:
” در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود . اسم شکرنباید متضمی اسم هیچ یک از شرکا با شد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قی شده در مقابل اشخاص  ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.”
در ماده بالا دو عنصر اساسی در ثبت شرکت در کرج سرمایه به روشنی منعکس است ، اول آنکه ، مسئولیت محدود به عنوان جزء محوری شکرت با مسئولیت محدود تلقی شده ، به نحوی که عدم ذکر آن ماهیت رابطه حقوقی شرکت و شرکا درمقابل اشخاص ثالث را تغییر خواهد داد .

دوم ، منع قید نام شریک یا شرکا درکنار نام شرکت است به گونه ای که عدم رعایت این منع ، همان اثر بالا را داشته و شریک مزبور را در برابر دیگران محکوم به الزامات و تعهدات شرکت تضامنی خواهد نمود. اثر حکم اخیر به خوبی نشانگر گرایش مقنن به عدم تاکید بر شخصیت شرکای شرکت است.

گفتار سوم: عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهم

آن گونه که درتعریف قانون تجارت از ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود به صراحت ذکر گردیده ، سرمایه این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی گردد . منظور از سهم در بحث حاضر ، مفهوم خاص آن در معنایی که برای شرکت سهامی تعریف شده است ، می باشد.

در حالی که سهم درمعنای عام به هر حق ناشی از مشارکت یا حصه شریک اطلاق می گردد. در حقیقت چنانچه بنا باشد که شرکتها ی سهامی و با مسئولیت محدود یهامی و شرکت اخیر را شرکت با مسئولیت محدود غیر سهامی نامید. عدم تجویز تقسیم سرمایه به سهام در این شرکت ، تنها بر شیوه نقل و انتقال سرمایه اثر گذار است و ماهیت شرکت و مسئولیت شرکا را تحت تاثید قرار نمی دهد.

موسسه حقوقی درسا در زمینه ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج آماده همکاری می باشد.

ما را در اینستا با اسم dorsagrouporg بشناسید.