مهر و موم ترکه

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

مهر و موم ترکه

 

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود.

امور راجع به ترکه عبارتند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه  و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می شود از جمله: مهر و موم و تحریرترکه و اداره ترکه و…

معنی مهر و موم ترکه چیست ؟

 

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد .

مهروموم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریزترکه صورت می‌گیرد.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به امور ترکه :

مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی درایران در حوزه آن دادگاه بوده واگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد  دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده صالح است و اگر اموال غیرمنقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

 

مهرو موم ترکه به یکی از اشکال زیر انجام می شود :

۱٫       ۱٫ قراردادن لاک و موم گداخته در درب ورودی خانه یا پاکت و صندوق و …

۲٫       زدن مهر رسمی بر لاک و موم گداخته شده

 

 

 

مهرو موم ترکه ممکن است به درخواست اشخاص یا بدون درخواست آنها صورت گیرد که در مواد۱۶۷و۱۶۸ قانون امور حسبی مقرر گردیده است .

اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند :

– هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

– موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

– طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی

که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگریهم برای تأمین طلب نشده باشد.

– کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

 

در مورد مهرو موم بدون درخواست اشخاص، صرف اطلاع دادگاه برای اقدام کافی است  و شرایط آن این است که کسی که در ملک استیجاری یا … فوت شده وکسی برای حفظ اموال او نباشد واموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت بوده باشد.

تحریر ترکه (لیست کردن اموال متوفی) به چه ترتیبی است؟

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند. در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذی‌نفع و آگهی تعیین وقت که از یک‌ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می‌شود. غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی‌صلاح کند.

 

اقدامات لازم جهت مهر و موم :

مقام صالح جهت مهروموم ترکه و اقدامات لازم در مواد۱۷۰ تا۱۷۵ قانون امور حسبی مقرر شده است.

رفع (برداشتن) مهر وموم :

مقررات مربوط به رفع مهر وموم درماد ۱۹۴ تا ۲۰۰ قانون امور حسبی بیان شده است.ازجمله اینکه افرادی که حق درخواست مهروموم را دارند حق درخواست رفع آن را نیز دارند؛ درخواست ررفع مهر وموم از دادگاهی می شود که صالح به  رسیدگی به امور ترکه است.