کمیسیون ها و حل اختلافات گمرکی

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

کمیسیون تجدید نظر

کمیسیون تجدید نظر با حضور کلیه ی اعضاء به موارد زیر رسیدگی می کند

اولین مورد درباره ی رسیدگی به پرونده هایی که مبلغ اختلافی میان کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و مبلغ مورد قبول صاحب کالا بدون احتساب جریمه از مبلغ ۵ میلیون ریال کمتر نباشد.
دومین مورد رسیدگی به نظر کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در طول مدت ۲۰ روز مورد اعتراض گمرک و صاحب کالا قرار گرفته شده باشد.

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

تعداد عضوهای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تشکیل شده از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل می باشد که از میان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائی و وزارت بازرگانی می باشند بقیه افراد از کارمندان بصیر و مطلع گمرک برای مدت دو سال به موجب احکام رسمی به ترتیب از طرف وزراء دارائی و بازرگانی و رئیس گمرک ایران انتخاب می شوند.

وظایف مربوط به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

• رسیدگی و صادر کردن رای برای پرونده های گمرک های مختلف که از نظر تشخیص و تطبیق نوع کالا با مندرجات تعرفه گمرکی دارای اختلاف هایی می باشند.
• رسیدگی و صادر کردن نظر در مورد هر مشکلی که در اجراء قوانین گمرکی و مقررات عمومی صادرات و واردات ناشی می شود.
• مشاوره و اظهار نظر در مورد طرح ها و یا گزارش های پیشنهادی رسیده به گمرک.
• رسیدگی کردن به درخواست های استعلام تعرفه بندی میان گمرکات کشور و بازرگانان.
• رسیدگی به در خواست های تعرفه بندی کالا قبل از ورود

در صورت تصویبی رای از سمت اکثریت اعضاء,زمانی که مابه التفاوت موضوع اختلاف پنج میلیون ریال و کمتر باشد,رای مربوطه قطعی خواهد بود در صورتی که مبلغ مابه التفاوت بیشتر باشد صریحا به قابل تجدید نظر بودن رای اعلام نظر نمایند و طرفین می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای تجدید نظر نمایند.