اوقاف

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار‌می‌گردد.

مالکیت معارض

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
در تعریف اسناد مالکیت معارض سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعضا محدوده سند مالکیت دیگر(که قبلاصادرشده) تاریخا موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است.

الزام به انتقال سند

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
الزام به تنظیم سند  ( ثبت شرکت درسا ) الزام به تنظیم سند رسمی به این گونه است که قولنامه حاوی یک تعهد و قول است وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند