شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن ،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین ، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام ، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، ‌بعد از ثبت شرکت سهامی خاص محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان ‌شرکت سهامی خاص‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. ثبت شرکت درسا با مجرب ترین وکیل ثبت شرکت در کرج ، این امر را در زمان دلخواه شما انجام می دهد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

۱- دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

۲- دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

۳- دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

۴- دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد

۵- ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است.

 تذکر : درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت ، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری ، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول ، جزء سرمایه ‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت ، ضروری است.

۶- ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

در صورتی که نیاز به ثبت شرکت در کرج ، ثبت برند در کرج و دیگر امور ثبتی و حقوقی در استان البرز داشتید کافی هست با ثبت درسا تماس بگیرید